Хостинг услуги
Автоматизирани поръчки

Ако за определена услуга е налице автоматизиран канал за провизиране, то тя може да бъде направена от клиента и изпълнена автоматично в реално време без намеса на администратор.
В дългосрочен план ще се стремим да автоматизираме провизирането на всички хостинг услуги, за които това е възможно.

Изпълнение на поръчки от администратор

Ако за определена услуга е планирано да има автоматизация, но е в процес на изработка и не е достъпна в момента на поръчката, клиентът може да направи заявката по е-мейл, телефон, skype или опростена форма за заявка, ако има такава.
След получаване на заявката, тя се изпълнява от администратор във възможно най-кратък срок, след договарянето на параметрите на услугата с клиента.
В този случай, ако услугата е стандартна, клиентът не заплаща стойността на направеното системно администриране и настройка.
Допълнително заплащане на вложения труд може да се уговори за нестандартна услуга, след уточняване на изискванията на клиента.

Плащания

Хостинг услугите се фактурират месечно от 1 до 5 число на следващия месец и включват консумацията за предходния месец.
Плащането се извършва с банков превод до 5 дена от издаване на фактурата.
При месечна консумация над EUR 100, може да се договори 50% предплащане в началото на месеца, базирано на консумацията от предходния месец.

Безплатни кредити

Ако клиентът е получил някакви безплатни кредити за определен вид услуга под формата на парична равностойност или безплатни часове за системно администриране, те се приспадат от месечната консумация, като са валидни за неограничен период до пълното им изчерпване.

Спиране и прекратяване на хостинг услуги

При закъсняване на фактурирано плащане с повече от 10 дена, можем да ограничим или временно да спрем използването на услугите, като запазим съхранената информация, а при закъснение с повече от 30 дена е възможно да прекратим услугата и да изтрием съхранените данни.

За допълнителна информация:

e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111