Счетоводство
Предлагаме софтуерна система за цялостно информационно обслужване на счетоводната отчетност на всички видове търговски и производствени предприятия със следните основни характеристики:

-автоматично осчетоводяване на първичните документи
-нормативна и фактическа себестойност
-възможност за автоматично приключване на периоди
-оборотни ведомости, главна книга
-баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток
-консолидиране на отчети
-избор между различни амортизационни планове
-комбиниране на данъчно с управленско счетоводство
-прилагане изискванията на НСС и МСС

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111