Хотел
Предлагаме цялостна интегрирана система за управление на хотели и други туристически обекти със следните основни характеристики:

Регистър "Настаняване"
Оперира с личните данни на настанените гости. Възможност за търсене и справки. Печат на адресни карти. Изготвените и отпечатани от системата адресни карти за чужденци, съдържат всички необходими реквизити за ежедневното им отчитане в МВР. Системата изготвя и отпечатва справка за настаняванията при отчитане на туристическите такси в общината.

Регистър "Резервации"
Оперира с данните за направените резервации. Възможност за търсене и справки.

Продажби и фактуриране
Издаване и печат на фактури, касови ордери, служебни и фискални бонове. Интерфейс за връзка с фискални устройства.

Доставки и складово стопанство
Заприхождаване на доставки и следене на складови наличности по обекти. Управление на минибар.

Връзка с ресторантски модул
Прехвърляне на сметки от ресторантския модул към сметката на клиента в хотелската система.

Счетоводство и финанси
Позволява да се води счетоводната отчетност на обекта изцяло с възможностите на модула.

Заплати и персонал
Управление на документите по назначаване на персонал, изготвяне на платежни ведомости и фишове. Генерира необходимите файлове за изпращане в НАП и НОИ.

Връзка с онлайн резервационни системи
Вградена връзка с резервационната система HoteliInfo.com, разработвана и поддържана от Радибейс ЕООД. Опционално по желание на клиента може да се добавят връзки и с други резервационни системи, предоставящи интерфейс към хотелски системи.

Връзка с телефонна централа
Системата има интерфейс за връзка с телефонни централи за тарифирането на разговорите от стаите и включването им към сметките на клиентите.

Карти за вътрешен кредит
Използване на карти за вътрешен кредит при ползване на услуги в рамките на комплекса. Картите могат да бъдат с баркод, с чип или магнитни.