Хотел
Предлагаме цялостна интегрирана система за управление на хотели и други туристически обекти със следните основни характеристики:

Регистър "Настаняване"

Оперира с личните данни на настанените гости. Възможност за търсене и справки. Печат на адресни карти. Изготвените и отпечатани от системата адресни карти за чужденци, съдържат всички необходими реквизити за ежедневното им отчитане в МВР. Системата изготвя и отпечатва справка за настаняванията при отчитане на туристическите такси в общината.

Карти за вътрешен кредит

Използване на карти за вътрешен кредит при ползване на услуги в рамките на комплекса. Картите могат да бъдат с баркод, с чип или магнитни.

Регистър "Резервации"

Оперира с данните за направените резервации. Възможност за търсене и справки.

Продажби и фактуриране

Издаване и печат на фактури, касови ордери, служебни и фискални бонове. Интерфейс за връзка с фискални устройства.

Доставки и складово стопанство

Заприхождаване на доставки и следене на складови наличности по обекти. Управление на минибар.

Връзка с ресторантски модул

Прехвърляне на сметки от ресторантския модул към сметката на клиента в хотелската система.

Счетоводство и финанси

Позволява да се води счетоводната отчетност на обекта изцяло с възможностите на модула.

Заплати и персонал

Управление на документите по назначаване на персонал, изготвяне на платежни ведомости и фишове. Генерира необходимите файлове за изпращане в НАП и НОИ.

Връзка с онлайн резервационни системи

Вградена връзка с резервационната система HoteliInfo.com, разработвана и поддържана от Радибейс ЕООД. Опционално по желание на клиента може да се добавят връзки и с други резервационни системи, предоставящи интерфейс към хотелски системи.

Връзка с телефонна централа

Системата има интерфейс за връзка с телефонни централи за тарифирането на разговорите от стаите и включването им към сметките на клиентите.

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111