Търговска дейност
Продажби, Фактуриране, Склад

-фактуриране по различни ценоразписи
-възможност за използване на различни шаблони за печат на фактури и други документи
-файл за ДДС
-справки за складови наличности, отчети за продажби в различни сечения (по артикули, по контрагенти, по обекти и др.)

Финанси

-платежни нареждания, банкови извлечения, касови ордери, касова книга
-следене на плащанията по контрагенти
-прогнозни парични потоци по график на бъдещи доставки

Дистрибуторска мрежа

-следене на разчети с дистрибутори
-стоки на консигнация
-автоматизиране на заявките
-поддържане на оптимални наличности

On-line заявки и продажби

-динамично извличане от фирмената база данни на артикули и ценоразписи за предлаганите оферти през WEB сайта
-приемане и обработка на on-line заявки за доставка и продажба

Маркетинг

-системата позволява да се събира и натрупва информация за потенциални клиенти с цел проучване и анализ на пазара
-поддържа се картотека на кореспонденцията, телефонните разговори, впечатленията от проведените срещи и предварителното договаряне с клиентите
-създават се условия за екипна работа на маркетинговия отдел

За допълнителна информация:
e-mail: support@radibase.com
skype: radibase
тел: +359 878 150 111